Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden ToyChamp

Algemene Voorwaarden van TOYCHAMP


Deze website is eigendom van ToyChamp Belgium nv, verder in deze algemene voorwaarden "TOYCHAMP" genaamd.
Maatschappelijke zetel:

ToyChamp Belgium nv
Troisdorflaan 17
3600 GENK
België
Telefoon: +32 (0)89/24 18 15
BE 0474 790 947


We zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9u00 tot 12u30 en van 13u00 tot 17u00, uitgezonderd (Belgische) feestdagen. 

Voor vragen met betrekking tot online bestellingen, mail ons op webshop@toychamp.nl

De Algemene voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op ieder product aangeboden op de TOYCHAMP webshop en op alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden.
De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de dienstenovereenkomst.
Op de Algemene Voorwaarden van TOYCHAMP is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

Productinformatie

 • Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc., met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten, die telefonisch of via e-mail worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. TOYCHAMP is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.
 • Bij ieder product wordt de beschikbaarheid aangegeven. TOYCHAMP doet er alles aan om deze gegevens correct mee te delen. Toch kan het voorvallen dat er een onmogelijkheid tot leveren is. Dit kan door onopzettelijke foutieve stockgegevens of producten die niet meer leverbaar zijn door de leveranciers. In deze gevallen zal TOYCHAMP u zo snel mogelijk verwittigen en u een oplossing voorstellen.
 • De producten aangeboden door TOYCHAMP voldoen aan de wettelijke normen en mogen online worden verkocht.
 • Het is mogelijk dat TOYCHAMP op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. TOYCHAMP is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen of het gebruik daarvan.
 • Onze inkopers reizen de hele wereld rond om voor u de mooiste collectie speelgoed, multimedia, schoolbenodigdheden en seizoenartikelen uit te zoeken. Zo kunnen wij u de grootste, meest volledige en meest actuele kindercollectie van België aanbieden. Om onze collectie steeds aan te passen aan wat op een gegeven moment actueel is, hebben wij een grote ruimte in onze winkel (en wij hebben héél wat ruimte!) ingeruimd voor seizoenartikelen: een megagroot schoolfestijn voor de start van het schooljaar, zeer veel buitenspeelgoed en zwembaden in de zomer, een groot gamma feestkleding en feestartikelen tijdens de carnavaltijd en nog véél meer...Zo is een bezoek aan ToyChamp op elk tijdstip van het jaar een nieuwe ervaring en betekent winkelen bij ToyChamp "in"-zijn! Uiteraard hebben wij een enthousiast team medewerkers dat bereid is u steeds met raad en daad bij te staan.
 • ToyChamp is een retailbedrijf en richt zich op verkoop aan particulieren. Indien u meerdere stuks van een product aankoopt, behoudt ToyChamp zich het recht om minder stuks te leveren dan bestelt, uiteraard met terugbetaling van de niet geleverde producten

Assortimentsartikelen

 • TOYCHAMP biedt verschillende artikelen aan op de webhop, die door onze leveranciers in assortiment worden aangeleverd. Dat wil zeggen dat er verschillende versies van één product geleverd worden, zonder dat wij weten welke specifieke versies dit zijn.
 • Er is echter een mogelijkheid tot het geven van een voorkeur bij uw bestelling. Dit is echter geen garantie. Bij een retour binnen herroepingstermijn, zijn de kosten dan ook ten kosten van de klant en niet van TOYCHAMP
 • Bij afhaling van uw bestelling in een winkel, heeft u de mogelijkheid om het artikel alsnog te ruilen.

Acties en aanbiedingen

 • Alle acties en aanbiedingen zijn slechts geldig tussen de data die aangegeven staan bij de actie en zo lang de voorraad strekt, ,en voor zover aan alle voorwaarden van de acties of aanbiedingen is voldaan.
 • Acties en aanbiedingen uit onze folders die gecommuniceerd worden via onze social media kanalen zijn geldig gedurende de looptijd van de specifieke folder. 
 • Acties en aanbiedingen die gecommuniceerd worden via onze social media kanalen zijn geldig gedurende de aangegeven looptijd op de specifieke pagina van de actie of aanbieding.
 • Acties en aanbiedingen zijn niet cumuleerbaar met andere acties en niet inwisselbaar in contanten.
 • Acties met betrekking tot het ontvangen van een gratis artikel(en) zijn beperkt tot max. 1 per klant.
 • Acties met betrekking tot een setprijs,zijn beperkt tot max. 1 per klant.
 • Handelaars kunnen geen gebruik maken van de consumentenacties.
 • Bij deelname aan een actie of evenement van ToyChamp, gaat de deelnemer akkoord met de verwerking van de persoonsgegevens met het oog op de marketing van retail activiteiten van ToyChamp. Dit omvat oa. het ontvangen van onze nieuwsbrief, indien wij het email adres ontvangen hebben; het plaatsen van foto's die gemaakt werden tijdens de actie of het evenement, op social media; etc. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Elke deelnemer kan kennisnemen van de gegevens die op hem betrekking hebben en ze (laten) verbeteren.

Kadobonnen

 • Om een kadobon te kopen of te verzilveren, moet u een account hebben EN ingelogd zijn
 • De kadobonnen die u koopt bij ToyChamp zijn zowel online als in de winkel inwisselbaar.
 • Een bon is 2 jaar geldig vanaf de dag van aankoop
 • De bon komt in uw account te staan zodat u hem zelf kan afprinten of downloaden. Deze worden nooit per post opgestuurd. Hiervoor kan u uiteraard wel nog steeds in onze winkels terecht.
 • U kan voor 1 aankoop altijd meerdere kadobonnen gebruiken. Om deze te valideren geeft u de barcode en verificatiecode in op het afrekenscherm en klikt u op valideren. Het bedrag wordt dan automatisch van de bestelling afgehouden. Bij een restbedrag betaalt u het saldo met uw betaalkaart.
 • De waarde moet niet volledig opgekocht worden. Bij niet volledige opname, ontvangt u een tegoedbon voor het restbedrag. Deze kan ook online als in de winkel ingewisseld worden.
 • Niet inwisselbaar in contanten
 • Indien u een foutmelding krijgt bij het ingeven van de code kan dit verschillende verklaringen hebben: de bon is niet meer geldig, hij werd reeds geïnd, de barcode of verificatiecode is niet correct ingegeven. Neem contact op met onze klantendienst indien u dit nodig acht.

Gebreken

 • U bent verplicht de goederen onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Hierbij dient u na te gaan of de geleverde goederen aan de overeenkomst beantwoorden:
  • Werden de juiste goederen geleverd?
  • Is het pakket beschadigd? Indien ja, meldt dit dan bij de chauffeur of weiger het pakket. Alleen als de schade gemeld werd bij de transportdienst, kunnen wij hier in tussenkomen.
  • Voldoen de geleverde goederen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik?
 • Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient u deze binnen 7 werkdagen na levering aan TOYCHAMP te melden.
 • Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen 2 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 2 maanden na levering schriftelijk per e-mail te melden aan TOYCHAMP.
 • De kosten voor het retourneren van goederen die niet voldoen aan de beschrijving van het aanbod zijn ten laste van TOYCHAMP.

Overmacht

 • Onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop TOYCHAMP geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor TOYCHAMP niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 • TOYCHAMP heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat TOYCHAMP haar verbintenis had moeten nakomen.
 • Tijdens overmacht worden de levering- en andere verplichtingen van TOYCHAMP opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door TOYCHAMP niet mogelijk is, langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Prijzen

De prijzen op de website zijn bindend in hoofde van partijen.
TOYCHAMP behoudt zich evenwel het recht voor om in het uitzonderlijke geval van een duide-lijke materiële fout bij de prijszetting en -publicatie, de nodige prijsaanpassingen te doen.
Wanneer dit gebeurt nadat een definitieve overeenkomst tot stand is gekomen, wordt de klant individueel verwittigd van het feit dat de initiële prijszetting op een materiële vergissing berust en wordt hem de correcte, aangepaste prijs per e-mail meegedeeld.
TOYCHAMP en de klant behouden in dergelijk uitzonderlijk geval, steeds het recht om de verkoop te annuleren, binnen de acht dagen na kennisgeving van de correcte prijs, en zonder dat door TOYCHAMP of de klant enige kost of schadevergoeding in rekening kan worden gebracht.
Bij gebeurlijke annulatie van de verkoopovereenkomst, wordt de eventueel reeds betaalde aankoopprijs door TOYCHAMP onverwijld terugbetaald aan de klant. Eventueel reeds geleverde goederen worden desgevallend op kosten van de TOYCHAMP teruggenomen.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan TOYCHAMP of rechthoudende derden.

Vragen en klachten

 • Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.
 • TOYCHAMP behandelt vragen en klachten steeds binnen de redelijke termijn van 7 kalenderdagen.

Geschillen

 • Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van de principes van rechtsconflicten in de ruimte.
 • Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van TOYCHAMP , of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. 


TOYCHAMP levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal TOYCHAMP de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
TOYCHAMP kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. TOYCHAMP geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

TOYCHAMP kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

TOYCHAMP verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toychamp waardeert alle reviews, besprekingen, vermeldingen, tags van klanten op social media. Deze vermeldingen geven evenwel geen recht op een compensatie in welke vorm dan ook naar de auteur van de social media post tenzij dit gebeurd in kader van een wedstrijd uitgeschreven door Toychamp of een partner van Toychamp. In dat geval telt het wedstrijdreglement van de specifieke wedstrijd.